Категорије
Uncategorized

IZVJEŠTAJ O RADU UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA CETINJE U POSLEDNJE ČETIRI GODINE

REALIZOVANI PROJEKTI: 2013 GODINA -Edukacijom do posla za OSI-Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću“

Udruženje paraplegičara Cetinje, u 2013godini, realizovalo je projekat od ,,Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću“ pod nazivom: -Edukacijom do posla za OSI-(I stepen kursa engleskog jezika) projekat je nastavak aktivnosti prethodnog projekta ,,Znanjem do samopoštovanja i lične vrijednosti osoba sa invaliditetom. (početni stepen)

Aktivnosti projeta su bile: 1. Organizovanje konferencije za štampu povodom početka realizacije projekta,

2. Objavljivanje javnog poziva za izbor učesnika/ca kursa engleskog jezika,

3. Organizovanje kursa engleskog jezika za 10 članova Udruženja,

4. Izrada info- brošure na temu važnosti edukacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom,

5. Organizovanje okruglog stola na temu važnosti edukacije i zapošljavanja OSI

6. Organizovanje press konferencije povodom završetka realizacije projekta.

Rezultati projekta su bili:

Upoznavanje javnosti o ciljevima projekta Emisija Radio Cetinje, o početku kursa

Organizovanje kursa engleskog jezika I stepen Oksford centra za 10 polaznika

Organizovanje okruglog stola na temu zapošljavanja, edukacija plus zapošljavanje =integracija 25 učesnika

Izrada info brošure, sa polaznicima kursa, upoznavanje za zakonskom regulativom 500 primjeraka

Udruženje paraplegičara Cetinje, realizovalo je projekat, od ,,Komisija za saradnju sa nevladinim organizacijama i raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama Skupštine Prijestonice Cetinje“-Prijestonica dostupna svima

Rezultati projekta su bili:

– Analiza pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi 100 primeraka

– Anketa članova udruženja i osoba sa invalidietom, 15

– Izrada prezentacije mape pristučnosti 1oo primjeraka

– Izrada info brošure 200 primjeraka

– Distribucija materijala loklanoj samoupravi, i svima zainteresovanim stranama.

– Proizvodi (publikacije, izvještaji i sl. koji su dostupni javnosti)

– Publikacija: Analiza pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi – 100 primeraka

– Info brošura: Edukacija plus zapošljavanje = integrcija -500 primjeraka

– Brošura: Prijestonica dostupna svima – 200 primjeraka

 

REALIZOVANI PROJEKTI 2014 GODINA: Jednake šanse i mogućnosti osoba sa invaliditetom – Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću –

Realizovane aktivnosti su bile:

Knacelarija za pružanje pravne pomoći OSI

Udruženje paraplegičara Cetinje je u okviru ovog projekta koji je podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava od igara na sreću, realizovalo je aktivnosti pružanje besplatne pravne pomoći osobama sa invaliditetom. Pravna pomoć je podrazumijevala pružanje besplatne pravne pomoći za osobe sa invaliditetom, i to iz oblasti; zdravstva, inkluzivnog obrazovanja, zapošljavanja, socijalne dječije zaštite, dostupnosti fizičke sredine.

Pravnu pomoć osobe sa invaliditetom primale su jednom nedjeljno (četvrtkom) u advokatskoj kancelariji “Lagator-Vujović“, koja je prilagođena za osobe sa invalidtetom.

Pravnu pomoć je primilo 32 osoba sa invaliditetom iz oblasti zdravstva, inkluzivnog obrazovanja, zapošljavanja, socijalne dječije zaštite, dostupnosti fizičke sredine.

Okrugli sto: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Udruženje paraplegičara-Cetinje je 31.3.2014. godine u Američkoj čitaonici, na Cetinju, organizovalo okrugli sto na temu: ,,Zapošljavanje osoba s invaliditetom’’Prisustvovalo je 25 učesnika.

Na okruglom stolu govoreno je na temu: Prednosti i mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom na osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Na okruglom stolu su bili su prisutni, predstavnici: civilnog sektora, lokalne samouprave, Gradske biblioteke i čitaonice ,,Njegoš’’ i privrednog sektora kao i osobe sa invaliditetom.

Okrugli sto Inkluzivno obrazovanje:

Okrugli sto: Inkluzivno obrazovanje

Udruženje paraplegičara Cetinje 16.5.2014. godine u Američkoj čitaonici na Cetinju je organizovalo okrugli sto na temu: ,,Inkluzivno obrazovanje djece sa invaliditetom. Prisustvovalo 23 učesnika.

Na okruglom stolu prisustvovali su predstavnici svih skola na Cetinju, predstavnici Loklalne samouprave, Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju, predsavnici civilnog sektora i osobe sa invaliditetom.

Realizovani projekat- «MOJE PRAVO-PRAVO NA SLOBODNO KRETANJE». br. 10/2014 – EIDHR 2013/330-947 u sklopu šireg programa, «Ubrzajmo ljudska prava!»

Udruženje paraplegičara Cetinje je, uz podršku Evropske unije, posredstvom Centra za građansko obrazovanje i Građanskih inicijativa, realizovalo je projekat «MOJE PRAVO-PRAVO NA SLOBODNO KRETANJE». Partner na projektu bilo je Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore.

Postignuti rezultati:

– Štampan i objavljen Informator o (ne) prilagođenim objekatima u Prijestonici Cetinje

Informator je štampan u 200 primjeraka, obuhvaćeno je većina javnih institucija od posebnog društvenog značaja, objekata za stanovanje i javnih površina.

– Organizovan okrugli sto ,,Pristupačnost fizičke sredine za lica sa invaliditetom’’

 

Prisustvovalo 15 osoba s invaliditetom, pet predstavnika loklane samouprave, pet predstavnika medija.

-Predstavljen Informator o (ne) prilagođenim objekatima u Prijestonici Cetinje.

-Predstavljena Odluka o izradi Akcionog plana na prilagođavanju prioritetnih objekata u Prijestonici Cetinje.

– Incijativa o donošenju Odluke o izradi Akcionog plana na

-Prilagođavanje prioritetnih objekata u Prijestonici Cetinje

Podnesena inicijativa Odluke o izradi Akcionog plana na prilagođavanju prioritetnih objekata u Prijestonici Cetinje, Gradonačelniku, Predsjednuiku Skupštine Prijestonice Cetinje, Skupštini Prijestonice Cetinje;

– Objavljena Info-brošura 200 primjera pod nazivom ,,Pravo na slobodno kretanje osoba sa invaliditetom je pravo za društvo sloboda’’
– Cilj Info- brošure je da podigne svijest javnosti o potrebama prilagođavanja javnih objekata potrebama osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti.

Proizvodi (publikacije, izvještajI koji su dostupni javnosti)

– Informator o (ne) prilagođenim objekatima u Prijestonici Cetinje 200 primjeraka

– Info brošura -Pravo na slobodno kretanje osoba sa invaliditetom je pravo za društvo sloboda-200 primjeraka

 

 

REALIZOVANI PROJEKAT 2015 GODINA : KREATIVNOŠĆU DO POSLA – Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću –

Prema podacima MONSTAT-a 2011 u Crnoj Gori postoji 11% Osoba sa invaliditetom, dok na Cetinju, po ovim podacima postoji 13,2% OSI. Takođe, prema ovim podacima u Prijestonici Cetinje postoji 2200 lica sa invaliditetom. ,,Udruženje paraplegičara Cetinje“ broji ukupno 25 članova. Uprkos postojanju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom i Strategiji za integraciju OSI, za period 2008-2016 većina njih je i dalje nezaposlena.

a) cilj programa, Opšti cilj- projekta je bio: Povećan nivo integracije osoba sa invaliditetom u društvenu zajednicu.

Specifični cilj-projekta je bio: Unaprjeđen nivo znanja OSI u Prijestonici Cetinje iz oblasti grafičkog dizajna. b)

Ciljne grupe ovog projekta su bile: 6 članova Udruženja paraplegičara Cetinje, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Prijestonica.

Indirektna ciljna grupa (direktni korisnik) je bila: Udruženje paraplegičara Cetinje.

Krajnji korisnici projekta su bili: Lokalna zajednica, poslodavci, porodice OSI, sva lica sa invaliditetom u Cetinju.

Aktivnosti koje su realizovane tokom projekta su:

1.1. Organizovanje konferencije za štampu povodom početka realizacije projekta.1.2. Objavljivanje javnog poziva za izbor učesnika/ca obuke grafičkog dizajna.

1.3. ,,Organizovanje Obuke za operatera, štampanje i izdavalaštvo-Osnovni principi grafičkog dizajna- Prepress’’ za 6 članova Udruženja.

Postignuti rezultati su bili: – 6 Članova obuhvaćeno programom Obuke za operatera štampanje i izdavalaštvo-Osnovni principi grafičkog dizajna- Prepress’’

– 20 OSI uzelo učešće na okruglom stolu na temu važnosti edukacije i zapošljavanja OSI

– polaznicima obuke Udruženja njih 6 uručene su dipolome

– Prezentovani radovi polaznika obuke.

-300 primjeraka lifleta sa 4 stranice štampane na teme (, obuka iz grafičkog dizajana, prednosti I mogućnosti za OSI na osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji I zapošljavanju lica sa invaliditetom)

REALIZOVANI PROJEKTI 2016 GODINA: – CiljUdruženja paraplegičara Cetinje, u 2016 godini realizovalo j projekat: ,,ZNANJE PLUS ZAPOŠLJAVANJE=INTEGRACIJA’’, podržan od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u okviru-grant šema za finasiranje projekata profesionalne rehabilitacije, aktivnih mjera zapošljavanja kao i zapošljavanja lica sa invaliditetom

Ciljevievi projekta su bili:

– Opšti cilj projekta je bio: povećan nivo zapošljavanja OSI u Prijestonici Cetinje. – Specifični cilj projekta je bio: smanjenje stope nezaposlenosti u Prijestonici. Specifičan cilj projekta je ostvaren kroz obuku i praksu iz grafičkog dizajna (obuka za operatera štampanje i izdavalaštvo-Osnovni principi grafičkog dizajna- Prepress’’) kao i zapošljavanju 6 osoba sa invaliditetom, u štamparijama “OPUS 3“-Podgorica AD “OBOD“-Cetinje na period od 6 mjeseci.

Rezultati projektnih aktivnosti koji su ostvareni:

– 6 osoba sa invaliditetom uspješno završilo obuku;

– 6 osoba sa invaliditetom dobilo diplome o završenoj obuci;

– 10 OSI uzelo učešće na okruglom stolu na temu zapošljavanje OSI;

– 10 predstavnika lokalne samopurave , Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, poslodavaca uzelo učešće na okruglom stolu;

– 5 osoba sa invalidtetom je bilo zapošljeno je u štamparijama : AD’’OBOD’’Cetinje i’’OPUS 3- Podgorica na period od 6 mjeseci;

-Izrađena i publikovana info-brošura u 300 primjeraka sa postignutim rezultatima projekta. Info brošura su izradili zaposleni na ovom projektu.

Zaposleni su savladali tehnike izrade info-brošure, vizit kartica, postera, zahvalnica, pozivnica, kao i poznavanje procesa štampe i pripreme za štampu.

Takođe Udruženje paraplegičara Cetinje u 2016 godini realizovalo je projekat pod nazivom: ,,PROAKTIVAN PRISTUP ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U SVIM OBLASTIMA ŽIVOTA’’, podržan od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Ciljevi projekta su bili:

Opšti cilj projekta je bio-doprinos poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Specifični cilj projekta je bio: povećan nivo integrisanja OSI u sve oblasti života, kao i ostvarivanja zakonom zagarantovanih prava od strane OSI u Prijestonici Cetinje. Rezultati projektnih aktivnosti koji su ostvareni:

– Prva aktivnost koja je realizovana je radionica na temu:

„Podizanje svijesti i motivacije djece sa invaliditetom o uključivanju u redovni sistem obrazovanja, kao i nastavak procesa obrazovanja; Radionicu je vodila članica Udruženja Ivana Janković, studetkinja III godine Pravnog fakulteta, koja je iz svojeg ugla govorila o prednostima i nedostacima inkluzivnog obrazovanja.

Druga radionica koja je organizovana bilo je Psihološko osnaživanje OSI:

Na radionici osobe sa invalidtetom otvoreno su govorile o psihološkim barijerama u društvu, kao i načinu prevazilaženja istih.

Psihološka radionica za OSI je bila prva ovakve vrste u Prijestonici, prisutni su se složili da su servisi psihološkog osnaživanja neophodni kako bi se osnažili i ojačali lični potencijali, kao preduslov za što kvalitetniju integraciju osoba sa invaliditetom u društvo.

Treća radionica koja je organizovana bila je Veče poezije: Radionicu je vodio je akademik, književnik, i prosvjetni radnik gospodin Sreten Vujović, kao i mladi pisac Vuko Vuković

Udruženje će u saradnji i pomoć profesora Sretena Vujovića raditi na objavi zbirke poezije naše talentovane članice Nikolete Pravilović.

Takođe Udruženje paraplegičara Cetinje realizuje projekat:,,Osnaživanje i razvijanje ličnih potencijala OSI“ Podržan od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću-2016. Korisnici projekta, njih 10 imaju na raspolaganju sledeće tretmane: manuelna masaža,rilaks masaža, akupresura-kinezi terapija- fizioterapiijske vježbe.

Udruženje je i partner na mnogim projektima kao npr. NVOAktivna zona, u projektu ,,Zajednica bez barijera“

Ostale aktivnosti Udruženje paraplegičara Cetinje, ima svog predstavnika u Savjet Prijestonice za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija. Naša članica Lidija Borilović, bila je izabrana za posmatrača na održanim rebubličkim izborima, gdje je pratila proces prilagođenosti biračkih mjesta za lica sa invalidtetom.

Udruženje je svim zainteresovanim u JU u prijestonici izlazilo u susret, kada su u pitanju politike integracije osi u društvo. Pomogalo je sa idejama prijedlozima, tako što je ustupala materijale UPC.( akcioni plan, analize, davala ideje, pomagala oko popunjavanja aplikacione forme, konkretno za asistente Centru za soc. rad i staranje, koju oni sprovode).

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U 2017 GODINU: Udruženje je u 2017 godini započelo projekat: ,,ZAPOŠLJAVANJEM DO KVALITETNE INTEGRACIJE OSOBA S INVALIDITETOM NA TRŽIŠTU RADA’’, odobrenog od ZZZ.CG u okviru grant šema.

O projektu:

Program obuke podrazumijeva sprovođenje i realizovanje 5 modula i to: 1) Osnovne komunikacijske vještine; 2) Poslovna komunikacija; 3) Administrativni asistent; 4) Osnove knjigovodstva 5) Program obuke, web community manager; 3 Radionice psihosocijalne podrške nezaposlenim osobama sa tjelesnim invaliditetom.

Obuku sprovodi stručni tim sastavljen je od osoba sa velikim iskustvom i rezultatima u oblastima na kojima su angažovani i to od: diplomirane profesorice sociologije; sertifikovane knjigovođe; veb community managera; master psihološkinje.

Praktičan rad će podrazumijevati primjenu znanja i vještina polaznika obuke, za konretno radno mjesto u dva Udruženja: Udruženju paraplegičara Cetinje i partnerskoj organizaciji NVO Aktivna Zona po Ugovoru o radu, na period od 6 mjeseci.

Na ovom projektu angažovano je sedam osoba s invaliditetom, kao kategorisana lica. Broj prijavljenih u ovom projektu veći je za dva polaznika u odnosu na prethodni projekat.

Posebno ističemo da je u izradi sajt Udruženja paraplegičara Cetinje, http://upct.me/ koje je izrađen uz podršku Aktivne zone.Osim sajta i facebook stranice, Udruženje planira da svoj rad učini vidljivim i na drugim društvenim mrežama, sve u cilju veće vidljivosti rada, ali i većoj zastupljenosti osoba s invaliditom u Prijestonici. Medijsku prezentaciji projekta kroz obuku sprovodiće korisnici ovog programa.

Udruženje paraplegičara Cetinje je u saradnji sa Mitropolijom crnogorsko-primorskom izradilo panorama lift za članicu Udruženja paraplegičara Cetinje Nikoletu Pravilović.

Ovo je prvi panorama lift u prijestonici. Panoramski lift ima višestruku značaj, imajući u vidu da Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata ne prepoznaje kao obavezu prilagođavanja objekte za stanovanje, koji su izgrađeni prije 2008 godine.Vjerujemo da će ovaj primjer poslužiti donosiocima odluka na loklanom, ali i na državnom nivou kao model za prilagođavanje osobama sa otežanim kretanjem i korisnicima kolica.

Udruženje paraplegičara Cetinje dana 27. 05 2017 godine u Sport In u Cetinju organizovalo je okrugli sto ,,ZAPOŠLJAVANJEM DO KVALITETNE INTEGRACIJE OSOBA INVALIDITETOM NA TRŽIŠTU RADA“ odobrenog od ZZZ.CG u okviru grant šema.

Na okruglom stolu uručene su diplome o završenim modulima; Osnovne komunikacijske vještine; Poslovna komunikacija; Administrativni asistent; Osnove knjigovodstva; Web community manager;

Diplome su dobili:

1. Tatjani Kalezić

2. Darku Roganoviću

3. Andreji Cebalović

4. Mariji Lipovini

5. Marijani Goranović

6. Lidiji Borilović

7. Milica Lakićević

Na okruglom stolu prisustvali su predstavnici loklane samouprave sekratarijata za kulturu sport i mlade i sekretarijat za lokalnu samoupravu i drustvene djelatnosti Prijestonice Cetinje.

Na okruglom stolu potpisan je ugovor o partnerstvu sa NVO Aktivna Zona, kao i ugovor o radu sa sedam korisnika projekta na period od 6 mjeseci u dva udruženja, Udruženju paraplegičara Cetinje i NVO Aktivna Zona.

U zabavnom dijelu brojne goste Udruženja zabavio je svojim predivnim glasom Komnen Vuković-Koki. Kokiju dugujemo veliku zahvalnost što nam je učinio da ovaj dan bude nezaboravan.

U okviru Analize osnovnog obrazovanja i vaspitanja u Prijestonici Cetinje, publikacije koju je objavila NVO Aktivna zona, o stanju inkluzivnog obrazovanja, učenika/učenica sa invaliditetom govorili su članovi Udruženja Ivana Janković i Dejan Tmušić članak publikacije možete pogledati na stranici www.aktivnazona.me
INICIJATIVE I ISTRAŽIVANJE UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA CETINJE:

Udruženje paraplegičara Cetinje, tokom mjeseca juna i jula podnijelo je više inicijativa nadležnim u Lokalnoj samoupravi.

USVAJANJE AKCIONOG PLANA PRILAGOĐAVANJA OBJEKATA ZA PRISTUP I KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM:

Prva inicijativa tiče se pristupačnosti, tj. prijedloga Nacrta Akcionog plana prilagođavanja objekata i javnih površina za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje. Najvažniji dio ove inicijative je da se u budžetu Prijestonice Cetinje predvide finasijska sredstva za realizaciju Akcionog plana na prilagođavanju objakata i javnih površina.

SOCIJALNO STANOVANJE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM:

Druga inicijativa je uvrštavanje osoba s invaliditetom kao ranjive kategorije stanovništva, prilikom rješavanja stambenih pitanja i to u skladu sa Zakonom o socijalnom stanovanju i Strategijom za integraciju osoba sa invaliditetom 2016-2020.

Oblast- SOCIJALNA ZAŠTITA: Imajući u vidu da najveći broj osoba s invaliditetom nije imalo jednake mogućnosti da riješi stambeno pitanje u redovnoj proceduri kao ostali građani, jer spadaju u teško zapošljivu kategoriju stanovništva. Zbog niskih primanja koje imaju, veliki broj njih prinuđen je da žive kod svojih porodica, bez mogućnosti samostalnog stanovanja i samostalnog izbora. Bez stvaranja mogućnosti samostalnog življenja lica sa invaliditetom, nemoguće je govoriti o kvalitetnoj socijalnoj inkluziji u društvo.

ISTRAŽIVANJE O ZAPOŠLJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM U PRIJESTONICI CETINJE:

Glavni dio aktivnosti Udruženja u ovom periodu svakako spada Istraživanje o zapošljavanju lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje. Istraživanje je sprovedeno u periodu od 10. do 20. juna 2017. god.Istraživanje je spropvedeno na teritoriji Opštine Cetinje, o broju zaposlenih osoba sa invaliditetom. Na uzorku od 20 ispitanika, bilo je obuhvaćeno po 5 državnih i privatnih preduzeća, obrazovnih institucija i organa lokalne samouprave. Zabrinjavajući podatak predstavlja da prema dobijenim rezultatima, na teritoriji Opštine Cetinje, u istraživanjem obuhvaćenim preduzećima i institucijama nema zaposlenih osoba sa invaliditetom, po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošlljavanju lica sa invaliditetom.

Ono što je naš tim, koji je sproveo istraživanje, utvrdio je da među ispitanicima ne postoji inicijativa na rješavanju ovog problema, kao ni postojanje planova nadležnih za sistematizaciju radnih mjesta za osobe sa invaliditetom. U Opštini Cetinje, od ukupnog broja nezapolenih, 28¹ osoba su osobe sa invaliditetom, koje su kategorisane kao takve i nalaze se na evidenciji ZZZ CG Tokom avgustovskih dana Udruženje paraplegičara Cetinje, svoj rad će bazirati na jačanju unutrašnjih kapaciteta organizacije, a već od septembra najavljujemo početak novih inicijativa, kao i uporno insistiranje na odgovore na prethodne inicijative.

Naš rad kao i do sad biće zasnovan na dosljednoj primjeni zakonske infrastrukture namijenenim osobama sa invaliditetom I to u skladu sa Strategijom za integraciju osoba sa invaliditetom 2016-2020, kao i sa Konvevencijom UN o pravima lica sa invaliditetom.

TIM UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA CETINJE

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/upct/public_html/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/upct/public_html/wp-includes/functions.php on line 5277