ZAPOŠLJAVANJEM OSI DO INTEGRACIJE

Udruženje paraplegičara Cetinje u sklopu projekta: ,,Zapošljavanjem do kvalitetne integracije osoba s invaliditetom na tržištu rada” -podržan od ZZZ.CG u okviru grant šema, izradilo je moderno dizajniranu Info brošuru. Info brošura predstavlja tok realizovanih aktivnosti Udruženja, a...

SJEDNICA UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA CETINJE

Na osnovu člana 12 i 49 Zakona o nevladinim organizacijama ( Sl. List Crne Gore br. 39/11 ) i člana 14 Statuta nevladine organizacije UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA CETINJE. Održana je sjednica Udruženja dana 28. 10. 2017 godine sa početkom u 18h. u kancelariji Udruženja, NOVA TRŽNICA BB.   Z...

Predsjednik Udruženja paraplegičara Cetinje, prisustvovao je sjednici Skupštine Prijestonice Cetinje

Dana 25. 09. 2017 godine, Predsjednik Udruženja paraplegičara Cetinje, prisustvovao je sjednici Skupštine Prijestonice Cetinje u okviru Instituta slobodna stolica. Tema prisustva našeg predstavnika sjednici bila je rješavanje stambenih pitanja za lica sa invaliditetom. Na sjednici Predsjednik U...

Aktivnosti i najava događaja UPC za mjesec septembar

Udruženje 01. 09. 2017 povodom renoviranja Autobuske stanice na Cetinju, obratilo se SEKRETARIJATU ZA ODRŽIVI RAZVOJ I INFRASTRUKTURU-PRIJESTONICE CETINJE sa sa inicijativom za informaciju o tome, da li će biti ispoštavani elementi pristupačnosti u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgra...

Novi projekti Udruženja paraplegičara Cetinje

Od 01. 09. 2017 godine u Udruženju paraplegičara Cetinje, počinje sa radom pravna kancelarija za osobe sa invaliditetom, u projektu: ,,Saznaj svoje pravo’’ podržan od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Opšti cilj- projekta je: Povećan nivo integracije osoba sa invali...

IZVJEŠTAJ O RADU UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA CETINJE U POSLEDNJE ČETIRI GODINE

REALIZOVANI PROJEKTI: 2013 GODINA -Edukacijom do posla za OSI-Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću” Udruženje paraplegičara Cetinje, u 2013godini, realizovalo je projekat od ,,Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću” pod nazivom: -Edukacijom do pos...

SASTANAK SEKRETARIJATA ZA KULTURU, SPOPRT I MLADE I UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA CETINJE

Udruženje paraplegičara Cetinje, dana 27. 07. 2017 godine u sklopu redovnih aktivnosti posjetilo Sekretarijat za kulturu sport i mlade. U uvodnom dijelu sekretarka za kulturu, sport i mlade gospođa Ana Kavaja, upoznala je članove Udruženja o aktivnostima Sekretarijata koje sprovode, kao i budu...

INICIJATIVE I ISTRAŽIVANJE UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA CETINJE

Udruženje paraplegičara Cetinje, tokom mjeseca juna i jula podnijelo je više inicijativa nadležnim u Lokalnoj samoupravi. Prva inicijativa tiče se pristupačnosti, tj. prijedloga Nacrta Akcionog plana prilagođavanja objekata i javnih površina za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti...

UPCT SPROVELO ISTRAŽIVANJE O BROJU ZAPOSLENIH OSOBA SA INVALIDITETOM U OPŠTINI CETINJE

Ustav Republike Crne Gore, kao najviši akt naše zemlje proklamuje ravnopravnost svih građana i građanki, i zabranu diskriminacije na osnovu bilo koje njihove različitosti, pa samim tim i na osnovu invalidnosti. Svjesni smo činjenice da to u praksi nije slučaj i da osobe sa invaliditetom imaju...

ZAVRŠENA OBUKA UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA CETINJE

Udruženje paraplegičara Cetinje dana 27. 05 2017 godine u Sport In u Cetinju organizovalo je okrugli sto ,,ZAPOŠLJAVANJEM DO KVALITETNE INTEGRACIJE OSOBA INVALIDITETOM NA TRŽIŠTU RADA” odobrenog od ZZZ.CG u okviru grant šema. Na okruglom stolu uručene su diplome o završenim modulima; O...